หน้าแรก ตรวจหวย โปรโมชั่น เว็บบอร์ด ควิซ การเงิน Pic Post
 
Page หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype
 
อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่
 
เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ
 
คำนวณ การเงิน ราคา BitCoin/Crypto
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
Bityard ใหบ้ริการเทรดคริปโตท่ีปลอดภยัและไวว้างใจไดส้าหรับนกั ลงทุนทัวโลก่
23:33 - 4 เมษายน 2564

เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2021 บริษทัระบบชาระเงิน Visa จากอเมริกาได้ออกมายนืยนัวาก่าลงัวางแผนใหใ้ช้เหรียญคริปโตสกลุดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อทาธุรกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มซ่ึงไม่ใช่ครั้งแรกที่แพลตฟอร์มชาระเงินกระแสหลกัได้เปิดรับธุรกรรมดว้ยคริปโตในปี 2020 PayPal บริษทัชาระเงินออนไลนจ์ากอเมริกาเช่นกนได้ัเริ่มอนุญาตใหผ้ใู้ชง้านลงทุนสกลุเงินคริปโตบนแพลตฟอร์มในปัจจุบนับริษัทตวัแทนชาระเงินออนไลน์จานวนมากเริ่มใหบ้ริการรับเงินคริปโตซ่ึงแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพที่ยิงใหญ่่ของสกลุเงินคริปโตดว้ยความนิยมที่เพิมขึ่้นนี้ทาใหน้กลงทุนทััวโลกมีความตอ้่งการเทรดคริปโตเพิมขึ่้นเช่นกนั Bityard บริษทัแลกเปลี่ยนอนุพนัธ์คริปโตตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ใหค้วามสาคญัต่อการใหบ้ริการนกัลงทุนดงักล่าวสามารถเขา้ถึงการเทรดสินทรัพยค์ริปโตได้อยางปลอดภยั่และไวว้างใจได้

 

Bityard ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ใหบ้ ริการสญัญา CFD คริปโตและการซื้อขายแบบทนัทีในกวา 150 ประเทศ รวมทั่ ้งประเทศไทย นกัลงทุนสามารถซื้อและขายบิทคอยน์ ไดอ้ยางง่ ่ายดาย รวมทั้งอลัทค์อยน์อื่นๆ บน Bityard

 

ในช่วงปลายปี 2020 Grayscale บริษทั ลงทุนสกลุ เงินคริป โตไดเ้ริ่มซื้อและถือครองบิทคอยน์ไวจ้านวนมาก  มีส่วนทา ใหเ้กิดสภาวะตลาดกระทิงของบิทคอยน์ เมื่อมูลค่า ของบิทคอยน์ใกลแ้ ตะ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความตอ้ งการในการซื้อขายทนัทีเพิมขึ่ ้นเช่นกนและ ั Bityard ได้ เปิ ดใหบ้ริการซื้อขายคริปโตแบบทนัทีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

 

ยิงไปกว่ านั่ ้น Bityard ไดพ้ฒนาระบบที่สะดวกสบายที่ชั ่วยใหผ้ใชงู้้ านสามารถคดัลอกการเทรด จากนกั เทรดที่มีประสบการณ์บนแพลตฟอร์ม โดยระบบนี้มีชื่อวา ่ Copy Trade บนเวบ็ ไซต ์Bityard นกั เทรดที่มี ผลงานที่ดีสามารถสมคั รเพื่อรับการจดทะเบียน หลงัจากนั้น ผใู้ชง้าน Bityard รายอื่นสามารถติดตามและคดั ลอก กิจกรรมการเทรดจากนกัเทรดท่ีมีประสบการณ์เหล่านี้ได ้ซ่ึงส่งผลดีต่อนอ้งใหม่ในวงการคริปโต

 

ในขณะนี้ บิทคอยน์ไดก้ลบัมามีมูลค่ามากกวา 55,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ่ สภาวะตลาด กระทิงไม่มีสญัญาณวาจะสิ่ ้นสุด ในเวลาเดียวกนนีั ้ Bityard กาลงั เพิมประสิทธิภาพการให้่ บริการและมีเป้าหมาย

ในการมอบประสบการณ์การเทรดท่ียิงขึ่ ้นใหแ้ก่ผใู้ชง้า

คอมเม้นต์
กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อนคอมเม้นต์
ผู้เขียน
บล็อกโปรด